top of page

DOWNLOADS & REFUNDS

Download Policy

Uw persoonsgegevens worden door Arphea( VOF Arphea, Groendreef 91 9880 Aalter) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info.arphea@gmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.arphea.be.

Refund Policy

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Arphea.De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Arphea (Arphea VOF, Groendreef 91 9880 Aalter, 0473/31.52.53, info.arphea@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het ‘overzicht van bestelling’ in de levering.De Klant kan het ‘overzicht van bestelling’ vinden in de levering. Deze stuurt de Klant dan mee met de retournering. Of de klant stuurt een andere duidelijk geformuleerde verklaring via info.arphea@gmail.com. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld via mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.De Klant moet de goederen onmiddellijk, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na afsluiten van de overeenkomst terugzenden of overhandigen aan Arphea, Arphea VOF, Groendreef 91 9880 Aalter. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Arphea zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en het formulier ‘overzicht van bestelling’ kunnen worden teruggenomen.Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Arphea alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Arphea op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Arphea wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.Arphea betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:• de levering of verstrekking van goederen in solden of andere afprijzing.

bottom of page