top of page

KLANTENSERVICE

Arphea VOF

Groendreef 91

9880 Aalter

Telefoonnummer 0473 31 52 53

E-mailadres info.arphea@gmail.com

 

BTW-nummer BE0758362232

Ondernemingsnummer 0758362232

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Arphea, een VOF met maatschappelijke zetel te Groendreef 91 Aalter, BTW BE 0758 362 232, RPR Gent, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Arphea aanvaard de Klant automatisch deze Voorwaarden. Waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Arphea aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Arphea niet. Arphea is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Arphea is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info.arphea@gmail.com of telefonisch via 0473/31.52.53.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Arphea. Arphea kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant plaats goederen in het ‘winkelwagentje’ waarbij gevraagd zal worden naar gegevens van de nieuwe Klant. Hier maakt de Klant een account aan op www.arphea.be. Na het creëren van een account kan de Klant de goederen in het ‘winkelwagentje’ bestellen via ‘checkout’ waarbij de Klant de keuze krijgt tussen ‘ophalen in het hoofdkantoor’ of ‘thuis geleverd’. Bij zowel ‘ophalen in het hoofdkantoor’ als ‘thuis geleverd’ zal de klant verwezen worden naar de betaalpagina.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen als de Klant kiest voor verzending per post:
• via kredietkaart
• via bankkaart
Bij het verzenden per post worden verzendingskosten aangerekend. Deze worden vermeld op onze website en bij het overzicht van de bestelling.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangen van de reservatie of de betaling zal Arphea de reservatie of levering uitvoeren.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden aan landen geleverd vermeld op onze website.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 24u na ontvangst van het pakket worden gemeld aan Arphea via info.arphea@gmail.com of telefonisch via 0473/31.52.53.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Arphea was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, mits de voorraad strekt, de exclusieve eigendom van Arphea.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Arphea te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht (retourneringen)

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Arphea.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Arphea (Arphea VOF, Groendreef 91 9880 Aalter, 0473/31.52.53, info.arphea@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het ‘overzicht van bestelling’ in de levering.
De Klant kan het ‘overzicht van bestelling’ vinden in de levering. Deze stuurt de Klant dan mee met de retournering. Of de klant stuurt een andere duidelijk geformuleerde verklaring via info.arphea@gmail.com. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld via mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onmiddellijk, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na afsluiten van de overeenkomst terugzenden of overhandigen aan Arphea, Arphea VOF, Groendreef 91 9880 Aalter. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Arphea zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en het formulier ‘overzicht van bestelling’ kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Arphea alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Arphea op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Arphea wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Arphea betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• de levering of verstrekking van goederen in solden of andere afprijzing.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Arphea klantendienst (te bereiken via 0473/31.52.53 of via info.arphea@gmail.com) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Arphea.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Arphea zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen 24u na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Arphea is bereikbaar op het telefoonnummer +32473/31.52.53, via e-mail op info.arphea@gmail.com of per post op het volgende adres: Groendreef 91, 9880 Aalter. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Arphea beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Arphea zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Arphea, Arphea VOF respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Arphea (Arphea VOF, Groendreef 91 9880 Aalter, 0473/31.52.53, info.arphea@gmail.com) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Arphea via 0473/31.52.53 of via info.arphea@gmail.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Arphea heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Arphea houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 0473/31.52.53 of via info.arphea@gmail.com.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wij gebruiken enkel ‘First party cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de webshop van Arphea en die tot doel hebben de webshop optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Arphea om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Arphea. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

bottom of page